logo myassist BLIJF OP DE HOOGTE INZAKE DE COVID-GERELATEERDE MAATREGELEN.

Op deze pagina vind je informatie in verband met de impact van de maatregelen van de overheid in het kader van de bestrijding van het coronavirus op jou als budgethouder en jouw zorgondersteuning welke georganiseerd wordt via jouw PAB / PVB. 

We blijven eventuele wijzigingen voor jou opvolgen.

Jouw MyAssist team blijft bereikbaar en blijft ondersteunen.
Alle extra COVID-19 specifieke ondersteuningsmaatregelen op een rij !
Met iemand praten
Algemene informatie over de huidige Coronamaatregelen !

mondmasker

JOUW MYASSIST VZW TEAM BLIJFT BEREIKBAAR EN BLIJFT ONDERSTEUNEN

Ook vanuit onze werking volgen wij het nieuws betreffende de bestrijding van het corona-virus op de voet. 

Vooralsnog blijven onze coaches bereikbaar en blijven ze ondersteuning bieden. Daar waar het kan doen ze dit op afstand via telefoon, mail of online meetings; waar het moet kunnen we een afspraak aan huis maken, mits de nodige maatregelen te nemen door zowel de coach als de budgethouder.

Voor een overzicht van onze afspraken bij afspraken aan huis, zie bijgaande informatie.

ALLE EXTRA COVID-19 SPECIFIEKE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN OP EEN RIJ !

De tweede golf gaf de noodzaak aan om extra maatregelen te voorzien voor de zorgsector en met name om de zorgondersteuning door zorginstellingen, mantelzorgers en iedereen die begaan is met personen met een beperking verder te kunnen zetten. 

De Vlaamse Regering besloot daarom om:

● Financiële COVID-19 compensatie van 25,5% budgetoverschrijding voor PAB / PVB-houders ook in 2021 in te zetten (voorlopig tot 31/03/2021)

Ook in 2021 kan de PAB/PVB budgethouder extra kosten die hij/zij heeft vanwege COVID-19 betalen via een maximale overschrijding van het jaarbudget van 25,5%. Deze maatregel geldt voorlopig tot 31 maart 2021, maar de 25,5% zal het maximum zijn voor één jaarbudget. Dus indien de Covid-periode verlengd wordt, zal het percentage niet verhoogd worden.

Hoe ga je tewerk met jouw COVID-overeenkomsten?

 • Lopende COVID-overeenkomsten kunnen gewoon verderlopen tot en met 31 maart 2021 => kosten breng je in hetzij in budgetjaar 2020 (tot 1 april 2021), het voor 2021 (tot 1 april 2022)
 • Nieuwe overeenkomsten voor 2021 geef je in via jouw e-loket met de vermelding in de taakomschrijving ‘COVID-19’ (naast de taken zelf).

Hoe boek je jouw COVID-kosten?

 • Kosten breng je in onder de COVID-19 overeenkomst waar ze betrekking op hebben, vanaf 1 januari kan dit door als type kost “COVID-19” te selecteren. Kosten voor budgetjaar 2020 dien je in met vermelding COVID-19 in de referentie.
 • Dient u kosten op papier in, dan dient u steeds duidelijk te refereren dat het om een COVID-19-kost gaat

! Begin februari zal de budgetlijn van de budgethouders die in 2020 reeds gebruik maakten van het COVID-19 budget aangepast worden. Budgethouders die nog geen gebruik maakten van het COVID-19 budget, krijgen deze aanpassing niet te zien, maar hebben uiteraard ook recht op dit extra budget.

Meer informatie over hoe en wat met het indienen van extra kosten vind je op de website van het VAPH.

 

 • Extra financiële hulp te voorzien voor zorgaanbieders die ondersteuning blijven geven en tegelijkertijd extra kosten maken om het corona-virus te bestrijden

Ook voor de diensten en voorzieningen die te kampen krijgen met een uitbraak van het corona-virus worden extra subsidies voorzien zodat ze extra personeel en middelen kunnen inzetten om hun dienstverlening zo normaal mogelijk te kunnen verderzetten.

 

 • Een duidelijk wettelijk kader te maken van rechten en plichten voor de voorziening zowel als de gebruiker wanneer de IDO niet langer kan uitgevoerd worden (tijdelijk dan wel gedeeltelijk)

Elke zorgvoorziening dient een risicoanalyse te maken om te bekijken wat en hoe de dienstverlening kan verdergezet worden binnen de strengere maatregelen die de overheid oplegt in het kader van de bestrijding van het corona-virus.

Dit kan inhouden dat sommige IDOs niet volledig, niet zoals voorzien of helemaal niet uitgevoerd kunnen worden. Om deze situaties te ondersteunen zijn er nu een aantal regels opgesteld die duidelijkheid moeten scheppen voor de gebruiker en de voorziening.

 • Het ondersteuningsaanbod wordt max. 1 maand aangepast of stopgezet
  • De voorziening informeert tijdig het collectief overlegorgaan en de gebruikers;
  • De voorziening voorziet in een alternatieve oplossing. Ze kan indien nodig hiervoor beroep doen op de bijstandsorganisaties en/of DOPs.
  • De gebruikers dienen de zorg en ondersteuning blijven te betalen zoals voorzien. Zouden zij hierdoor in de problemen komen, dan kan er naar een individuele oplossing gezocht worden. Gebruikers kunnen daarbij de hulp vragen van de bijstandsorganisaties en gebruik maken van het extra COVID-budget.

 

 • Het ondersteuningsaanbod wordt voor langer dan 1 maand aangepast of stopgezet
  • In dit geval moet de voorziening een alternatief aanbod ontwikkelen. Ze kunnen hiervoor beroep doen op de bijstandsorganisaties en/of DOPs. Deze uitzondering kan voor maximaal 6 maanden, daarna moet het gewone aanbod hersteld worden.
  • De gebruikers en het collectief overlegorgaan moeten ten allen tijde duidelijk geïnformeerd worden.

 

! afwijken van het IDO betekent:

 • Bij inzet in een MFC moeten de zorggebonden kosten doorbetaald worden, ook als er tijdelijk minder of andere diensten worden aangeboden;
 • Er mogen geen extra zorggebonden kosten aangerekend worden, indien er tijdelijk meer zorg aangeboden wordt;
 • Gebruikers bij een MFC betalen bijdragen volgens feitelijk gebruik;
 • Leefkosten worden ook betaald volgens feitelijk gebruik;
 • Woonkosten moeten enkel betaald worden volgens werkelijk verbruik als de afwijking van de IDO te maken heeft met corona of de maatregelen ter bestrijding ervan.

 

! tijdelijk opschorten van de IDO…kan dit?

 • Opschorten kan indien er langer dan een maand van de IDO wordt afgeweken en de gebruiker het alternatief als niet voldoende ervaart.
 • Opschorten kan pas vanaf de 4de maand nadat de IDO niet meer volledig wordt uitgevoerd.
 • Opschorten kan maximum voor een periode van 6 maanden
 • Tijdens de opschorting is de IDO stopgezet en moet er dus niet betaald worden;
 • Opschorting heeft geen gevolgen voor de zorggarantie in het kader van CF2
 • Opschorten kan enkel als de IDO niet of niet volledig wordt uitgevoerd, in alle andere gevallen is een stopzetting of heronderhandeling nodig.

 

MyAssist

Is het jou niet duidelijk? Heb je vragen of wens je hulp bij het zoeken naar alternatieve zorgondersteuningsmogelijkheden?

Aarzel niet en contacteer MyAssist vzw via
-> onze infolijn 016 23 95 82;
-> email info@MyAssist.be
-> of neem rechtstreeks contact met jouw persoonlijke coach.

 

Praten

HEB JE HET MOEILIJK? WENS JE MET IEMAND TE PRATEN ?
DAN KAN JE HIER TERECHT.

Specifiek gericht aan personen met een beperking en hun netwerk:

Het VAPH geeft tevens informatie en tips van derden over gericht aan personen met een beperking en hun netwerk.

 

Specifiek voor Jongeren is er:

JAC
https://www.caw.be/jac/
chat tss. 13.00u en 19.00u

Awel    
https://awel.be/
chat tss. 18.00u en 22.00u
Bel 102 tss. 18.00u en 23.00u

Teleblok
https://www.teleblok.be/
chat tss. 18.00u en 23.00u

Nu praat ik erover
https://www.nupraatikerover.be/
chat ma en woe van 14u-17u en 19u-22u
dinsdag van 18u30 tot 21u30
donderdag van 19u tot 22u
vrijdag van 14u tot 17u

CLBch@t
https://www.clbchat.be/ 
chat op ma,di,woe en do tss. 14u en 21u

 

Voor iedereen die er behoefte aan heeft:

1813 Zelfmoordlijn
https://www.zelfmoord1813.be/
chat tss. 18.30u en 22.00u
bel 1813 24/7

106 Teleonthaal
https://www.tele-onthaal.be
chat tss. 18.00u en 23.00u
woe. Chat 15.00u – 23.00u
Bel 106 24/7

1712 bij vragen over geweld
https://1712.be/
chat tss. 17.00u e 19.00u
Bel 1712 09.00u – 17.00u

Autismechat
https://www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat/ 
chat tss. 10u en 22u, zeker tem 3/4/2020

Druglijn
https://www.druglijn.be/stel-je-vraag
chat tss 12u en 18u

CAW
https://www.caw.be/
chat van Ma-vrij tss. 11u en 20u

 

Informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN

Op de Belgische website www.info-coronavirus.be vind je algemene informatie over het coronavirus. Je vind er ook een antwoord op vaak gestelde vragen: www.info-coronavirus.be/nl/faq.

Je kunt ook contact opnemen met de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu via de Coronalijn op het gratis nummer 0800 14 689. Je kunt ook mailen naar: info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor doven en slechthorenden werden de te volgen maatregelen tevens in de Vlaamse gebarentaal gepubliceerd: www.info-coronavirus.be/nl/videos/ Belangrijk voor doven en slechthorenden is tevens dat de ondersteuning door de afstandstolkendienst werd uitgebreid om zo een betere toegang te bieden tot live tolken en het gebruik van afstandstolken. Dit alles met name om de bereikbaarheid van huisartsen naar doven en slechthorenden te vrijwaren. Meer informatie vind je op de website van het Communicatie Assistentie Bureau voor Doven (CAB): www.cabvlaanderen.be

Je kan de officiële coronamaatregelen tevens consulteren in verschillende talen via https://www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Daarnaast vind je specifieke informatie op:
VAPH :  https://www.vaph.be/maatregelen-corona
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/